מדריך לסטודנט המבולבל

עמוד זה מרכז תשובות למרבית השאלות האקדמיות שעולות במהלך הלימודים בטכניון ולרכז את כל המידע הרלוונטי בשבילכם. מומלץ לעבור עליו לפני שאתם פונים אל נציג הסמסטר או הרכז האקדמי. מרבית המידע שמופיע כאן מגיע מתקנון לימודי הסמכה. בכל סתירה בין המידע שמופיע כאן לתקנון, התקנון קובע. במידה ומתעוררות בעיות, אתם מוזמנים ליצור קשר עם הרכז האקדמי של הפקולטה שלכם.

נתקלתם בבעיה אקדמית או בהפרה של התקנון? פנו מיד לנציג הסמסטר שלכם או לרכז האקדמי כדי שיהיה ניתן לטפל במקרה בצורה מהירה. התקנון לא נועד רק להגביל אתכם אלא גם לעזור לכם לסיים את התואר בצורה טובה עם כל הזכויות שמגיעות לכם, ולכן חשוב שתהיו מודעים למה מותר ומה אסור וגם למה שמגיע לכם כדי שתוכלו להתרכז בלימודים בצורה מקסימלית.


מהלך הלימודים
הלימודים מתקיימים בשני סמסטרים: סמסטר חורף וסמסטר אביב. בכל סמסטר כ-14 שבועות לימודים – לא כולל חגים וחופשות. כמו כן קיים סמסטר קיץ הנמשך כ-7 שבועות. בסמסטר הקיץ, שהוא סמסטר רשות, מתקיימת הוראה של מספר מוגבל של מקצועות, וזאת על מנת לאפשר לסטודנטים לסגור פערים, או להתקדם בקצב מהיר יותר. מפאת קוצרו של סמסטר זה, מספר שעות ההוראה השבועיות בכל מקצוע הינו כפול מזה שבסמסטר רגיל.
לוח השנה האקדמי מופיע כאן.
ימי מתכונת – ימים שבהם לומדים לפי מערכת השעות של יום מסוים ששונה מהיום בפועל בשבוע. נועד כדי לסגור פערים בימי הלמידה שנוצרים בגלל חופשים כדי שיהיו 14 שבועות לימודים מלאים בכל סמסטר.

תקנה 2.2.3 – מועדי קיום בחינות בתום כל סמסטר יערך מועד ראשון של בחינות במשך שלושה שבועות, וכן יערך מועד שני של בחינות באותם המקצועות. בתקופה המיועדת לבחינות לא תתקיימנה בחינות במקצועות אשר היקפם אינו עולה על נקודה וחצי. במקצועות אלה יקבע הציון על יסוד בחנים ו/או בחינות שייערכו במשך הסמסטר. אין להקדים קיום בחינות סמסטר בכלל, כמובן לא בשבוע האחרון של הסמסטר. במקצועות בהם ניתן משקל לציון המעקב ומתקיימים בחנים לאורך הסמסטר, ניתן יהיה לקיים בחן גם בשבוע האחרון של הסמסטר וזאת רק בתנאי שהבחן יעשה במסגרת שעות ההוראה הסדירות של המקצוע ובהיקף דומה לבחנים אחרים

תקנה 2.2.5 – בחניםמספר הבחנים בכל מקצוע מוגבל כדלקמן: לא יותר משלושה בחנים במקצוע בו הבחנים באים במקום בחינה סופית, ולא יותר מבחן אחד תקף במקצוע בו יש בחינה סופי


קורסים – הגדרות וקשרים

קטלוג לימודי הסמכה מכיל את המידע המלא על כל מסלול לימודים בטכניון. בכל מסלול לימודים מוגדרים קורסי חובה, קורסי בחירה פקולטיים וקורסי בחירה חופשית.

 • מקצועות חובה – מקצועות שחובה ללמוד אותם בנוסף למקצועות היסוד. הטכניון הגדיר שכל סטודנט בטכניון חייב ללמוד קורסים במתמטיקה, מדעי המחשב ומדעים (פיזיקה, כימיה או ביולוגיה, החלוקה המלאה מופיעה בנספח ג’ של התקנון), ובנוסף כל פקולטה מגדירה אילו קורסים היא מגדירה כחובה בתוכנית הלימודים שלה.
 • מקצועות בחירה פקולטיים – מקצועות שניתן ללמוד אותם מרשימה או רשימות שהוכנו על ידי היחידה האקדמית לפי בחירת הסטודנט להשלמת מכסת נקודותיו.
 • מקצועות בחירה חופשית – כל הקורסים הניתנים במסגרת לימודי הסמכה בטכניון, לרבות קורסים של המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. הטכניון מעודד סטודנטים לקחתקורסים “הומניסטים” אבל בפועל ניתן לקחת כל קורס שרוצים ובלבד שיש את הקדמים הרלוונטיים (או אישור של המרצה, ראה בהמשך).

קורסי ספורט – תקנה 1.1.8 – חינוך גופני

מקצועות “חינוך גופני” בהיקף של 2 נקודות הינם חובה על כל סטודנט. הוא יוכל למלא את הדרישה בכל אחת משנות לימודיו בהיקף של לא יותר מנקודה אחת לסמסטר. סטודנט שלא יוכל לעסוק בחינוך גופני מסיבות בריאותיות לפי אישור רפואי, יהיה פטור מחובה זו ללא נקודות זכות.

שימו לב: בתואר 4 שנתי, יש ללמוד 10 נק’ בחירה חופשית בנוסף לנק’ החינוך הגופני. (בתואר תלת שנתי – 8 נק’ בחירה חופשית, ו2 נק’ חינוך גופני)

קשרים בין קורסים בין הקורסים השונים יכולים להתקיים קשרים שלפיהם יש ללכת בבחירת המערכת:

תקנה 1.2.3 – קשרים בין מקצועות

 1. מקצוע קדם
  מקצוע קדם הוא מקצוע שיש ללמוד ולעבור אותו לפני המקצוע הנדון. רישום למקצוע לא יפסל עקב אי מילוי דרישות קדם. עם זאת, תוצא הודעה מתאימה למורה שיהיה רשאי (למרות אישור היועץ) לא לאפשר לסטודנט ללמוד מקצוע זה. היועצים מתבקשים לשקול היטב כל מקרה של אישור כנ”ל ולהגבילו רק לסטודנטים טובים.
 2. מקצוע צמוד
  מקצוע צמוד יש ללמוד במקביל עם המקצוע הנדון. כל הנאמר על אישור לימוד מקצוע במקרה של אי מילוי דרישות קדם חל גם במקרה זה.לדוגמא, אם נקבע כי קורס א’ הוא צמוד של קורס ב’, אז יש ללמוד את קורס א’ יחד עם קורס ב’ (ניתן ללמוד את קורס ב’ ללא קורס א’).
 3. מקצועות ללא זיכוי נוסף
  מקצועות המכילים חומר דומה רב, מוגדרים כמקצועות ללא זיכוי נוסף. לא יהיה זיכוי נוסף בנקודות זכות למי שירשם לשני מקצועות כאלה. סטודנט לא יוכל להירשם לשני מקצועות המוגדרים כמקצועות ללא זיכוי נוסף בעת ובעונה אחת. אם סטודנט עבר בהצלחה מקצוע מסוים ולאחר מכן נרשם למקצוע שאינו מאפשר זיכוי נוסף יבוטל זיכויו במקצוע הראשון וציונו במקצוע השני יהיה הקובע. מספר נקודות הזכות שישיג במקרה של הצלחה יהיה בהתאם למקצוע האחרון אותו למד.כאשר החומר במקצוע ללא זיכוי נוסף אחד מכיל את כל החומר במקצוע השני וכן חומר נוסף, ייקרא המקצוע הראשון “מכיל” והשני ייקרא “מוכל”

סיווג פיסיקה
תקנה 1.3.2 – בחינות סיווג בפיסיקה (מכניקה+חשמל):

סטודנטים חייבים לעבור את חלק א’ של בחינת הסיווג (מכניקה) לפני תחילת הסמסטר השלישי ללימודיהם ואת חלק ב’ של בחינת הסיווג (חשמל) לפני תחילת הסמסטר הרביעי ללימודיהם. בנוסף רשאית כל יחידה, באישור דיקן לימודי הסמכה, לקבוע מועד מוקדם יותר בו סטודנטים חייבים לעבור את שני החלקים של בחינת הסיווג בפיסיקה. סטודנטים שלא יעמדו בתנאי זה יוגדרו כסטודנטים ב”מצב אקדמי לא תקין” (ראה תקנה 3.1.5)
בחינת הסיווג בפיסיקה הינה חובה לכל המתקבלים לטכניון (למעט ארכיטקטורה, אדריכלות נוף, כלכלה וביולוגיה) פרט למקרים הבאים:

 1. מי שלמד במסגרת הבגרות 4 יחידות פיסיקה לפחות וקיבל ציון 70 ומעלה.
 2. פטור מחלק א’ של בחינת הסיווג (מכניקה) יינתן למי שלמד במסלול הטכנולוגי להנדסאים במגמת מכונות או מכונות חקלאיות, נבחן ועבר את הבחינות החיצוניות במקצוע מכניקה טכנית וקיבל ציון של 70 ומעלה. פטור מחלק ב’ של בחינת הסיווג (חשמל) יינתן למי שלמד במסלול הטכנולוגי להנדסאים באחת המגמות: אלקטרוניקה או מכשור ובקרה, נבחן ועבר את הבחינות החיצוניות במקצוע העיקרי של המגמה בציון של 70 ומעלה.
 3. מי שלמד פיסיקה באוניברסיטה בארץ או בחו”ל וקיבל ציון עובר לפי המקובל במוסדות אלה, יקבל פטור מלא מבחינת הסיווג בפיסיקה.
 4. עולים חדשים ומי שלמדו בתיכון בחו”ל יגישו בקשתם לפטור לועדה לבדיקת תעודות אשר תתייעץ במידת הצורך בפקולטה לפיסיקה. הפטור יאושר על פי המלצותיה

הצלחה בבחינת הסיווג בפיסיקה חלק א’ או פטור ממנה הינה תנאי ללמוד המקצוע פיסיקה 1 או פיסיקה 1 מ’ או פיסיקה 1 ר’. הצלחה בבחינת הסיווג בפיסיקה חלק ב’ או פטור ממנה הינה תנאי ללמוד המקצועות פיסיקה 2 או פיסיקה 2 ממ’ או פיסיקה 2ר’

עוד פרטים כאן.
רשימת המסלולים וחובת הסיווג בהם מופיעה כאן.


שיטות הוראה
לכל קורס בטכניון קיים סילבוס שנקבע על ידי הפקולטה בה ניתן הקורס:
תקנה 1.2.1 – פרשיות הלימוד (סילבוסים)מועצת היחידה תחליט על פרשיות הלימוד (סילבוסים) בכל מקצוע והן חייבות באישור הסנט. כל יחידה אקדמית תכונן ועדת הוראה אשר תהיה אחראית לעדכון הסילבוסים ורשימת ספרי הלימוד.

הסילבוס יהיה מוגדר על פי פרקים בספר או ספרי לימוד וחומר עזר אחר הניתן לחלוקה בין הסטודנטים. העתק הסילבוס הרשמי יחולק לכל סטודנט הנרשם למקצוע. כל יחידה אקדמית חייבת לדון מחדש ולעדכן במידת הצורך את תכנית הלימודים לפחות אחת לשלוש שנים.
מתוך נספח ד’ (נוהל עריכת בחינות ומתן ציונים) – סעיף 3: שיטות הוראת המקצוע ומרכיבי הציון –על המורים בתחילת הוראת המקצוע להבהיר לסטודנטים מה הם יעדי ההוראה והדרישות לגבי המקצוע הנלמד, כולל דרישות נוכחות, בחנים, עבודות, מבחנים, סיורים וכו’, והמשמעויות הנובעות ממילוי חלקי של דרישות המקצוע. פרוט החומר הנלמד ייכלל בפרשית המקצוע (להלן – “סילבוס”) כפי שייקבע ע”י מורה המקצוע בנוסף לחומר שיילמד בהוראה השוטפת. המורה יקבע בתחילת לימוד המקצוע, ולכל המאוחר בתוך השבועיים הראשונים של כל סמסטר, את מרכיבי הציון הסופי, את משקלם ואת התנאים לשקלולם ויודיע על כך לסטודנטים בכתב או באתר המקצוע. אם ייערכו בחנים, יודיע המורה מראש על סוג הבחנים. מורה המקצוע לא ישנה את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר אלא במקרים חריגים באישור ראש היחידה האקדמית. אם מונה למקצוע מורה אחראי, עליו להיות אחראי גם לאמור בסעיף זה.

בטכניון, כמו באוניברסיטאות אחרות, מוגדר למרצים חופש אקדמי שלפיו הם מלמדים. חופש זה מוסדר בתקנון:

תקנה 2.1.1 – שיטת הוראת המקצועהמורה יבחר מתוך הסילבוס את החומר אשר יגיש לסטודנט בהרצאותיו, וכן יוכל להרצות על כל חומר אחר לפי ראות עיניו. אולם הבחינה תהיה מבוססת על הסילבוס הרשמי, לרבות הפרקים אשר המורה לא הרצה עליהם..


מבחנים – הערכה, פרסום ציונים וערעורים
מועדי בחינות
מתוך התקנון (נספח ד’):

לוח הבחינות ייקבע ויפורסם לידיעת הסטודנטים לקראת תקופת הרישום למקצועות. עם הפרסום חל איסור מוחלט לבצע שינויים/ביטולים/תוספות. במידה ומתעורר צורך לבצע שינויים/ביטולים/תוספות מסיבות מוצדקות, יתנהל תהליך בכתב (ולא בע”פ) באמצעות פניה מסודרת לדיקן לימודי הסמכה על ידי הפקולטה המלמדת את המקצוע. המורה יתחייב לפתור כל בעיה שתתעורר כתוצאה מהשינוי. הבקשה תאושר אם ימולאו התנאים הבאים:

 1. כל הסטודנטים יביעו את הסכמתם בכתב.
 2. השינוי יהיה מקובל על המורה.
 3. יש חדרים פנויים לקיים את הבחינה.
 4. הפקולטה המבקשת תדאג לפרסום השינוי.

במרבית הפקולטות קיים שיתוף פעולה בין נציגי הסמסטר והמזכירות בקביעת מערכת השעות והלוח. במידה ויודעים שעלולה להיווצר בעיה, יש לפנות בטרם פורסם הלוח לנציג הסמסטר או לרכז האקדמי הפקולטי ולהתריע בפניו.

נקודות חשובות לבחינות עצמן
יש לפרסם בשאלון הבחינה את המשקל היחסי של כל שאלה וכן מומלץ לפרסם בשאלון הבחינה את המשקל היחסי של סעיפים בשאלה, אם קיימים כאלה.
ככלל, משך הזמן המוקצב לבחינה לא יעלה על שלוש שעות (נטו). כל חריגה מכלל זה מצריכה אישור של מרכז לימודי הסמכה ביחידה ושל דיקן לימודי הסמכה.
הוראות לנבחנים ונוהל השגחה בבחינות

 1. על הנבחן להגיע לחדר הבחינה לפחות 10 דקות לפני תחילת הבחינה עם תעודת סטודנט או תעודת זהות. סטודנטים שלא תהיה ברשותם תעודה מזהה יוכלו להבחן רק לאחר זיהוי על ידי מורה המקצוע, או סידור מתאים בין הסטודנט למורה.
 2. יש להקפיד שכל סטודנט ישב בחדר הבחינה אליו הוא שובץ, ולא בחדר אחר לפי בחירתו. אם הוכנה רשימת מקומות ישיבה, יש להקפיד שהסטודנט ישב רק במקום המיועד לו, ולא במקום אחר לפי בחירתו.
  (במועדי ב’ אין חלוקה לחדרי בחינות לכל סטודנט. יש להגיע לאחת הכיתות בהן מתקיימת הבחינה במקצוע כפי שמפורט בעמוד הקורס באתר לימודי הסמכה)
 3. מזכירות לימודי הסמכה תודיע לראשי היחידות מהו מספר המשגיחים הדרוש בכל חדר.
 4. סטודנט ינהג בחדר הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר סטודנט למקום אחר בכל עת. עם כניסתו לחדר הבחינה יניח הנבחן בכניסה את חפציו (לרבות מכשירי קשר ואמצעי תקשורת אלקטרונית אחרים, כשהם כבויים), יצטייד אך ורק בחומר המותר לשימוש בבחינה, יתיישב במקום שנקבע לו על ידי המשגיח ויימנע משיחות. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה עצמה או למקצוע בו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על ידי המורה. מחשבונים הנחוצים לשימוש בבחינה יהיו מחשבונים מדעיים פשוטים ללא אמצעי תקשורת.
 5. סטודנט שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את הבחינה לידיו נחשב כמי שהשתתף בבחינה. אין לצאת מחדר הבחינה במשך השעה הראשונה למעט יציאה לשירותים כמפורט בסעיף 7 להלן. אין לאפשר לסטודנט להיכנס לחדר הבחינה 30 דקות או יותר אחרי תחילת הבחינה.
 6. חובה על מורה המקצוע, או מי שמונה על ידו, להיות נוכח בתחילת הבחינה ולהיות זמין במשך כל הבחינה כדי להשיב לשאלות הסטודנטים. במקרים שההשגחה נעשית ע”י משגיחים חיצוניים, על המורה להגיע למקום הבחינה לפני תחילת הבחינה להדריך את המשגיחים. תפקיד המשגיחים החיצוניים הוא השגחה בלבד. חריגה מההנחיות למשגיחים מותנית באישור דיקן לימודי הסמכה ובתיאום מראש.
 7. בבחינות בנות שעתיים ויותר תותר היציאה לשירותים בשליש האמצעי של משך הבחינה המתוכנן. יציאה לשירותים תיערך בצורה מבוקרת על ידי המשגיחים.
 8. במקרים חריגים ביותר רשאי המורה האחראי, או אדם מטעמו, להחליט על הארכת זמן הבחינה לכל הסטודנטים. תוספת זמן לסטודנטים מסוימים ניתנת על סמך אישור דיקן לימודי הסמכה בלבד. על המורה לכבד אישור זה. על הסטודנט להביא את אישור הארכת הזמן ולהציגו בפני המשגיחים בעת הבחינה. כל הסטודנטים הזכאים להארכת זמן ישבו בחדר נפרד (במידת האפשר) שיוקדש לצורך זה.

בדיקה ופרסום ציונים

 1. המורה האחראי למקצוע אחראי על בדיקת הבחינה. המורה האחראי למקצוע יכול להיעזר במורים עוזרים, אך הציון המסכם חייב להינתן על ידו בלבד. אם לא קיימת אפשרות טכנית לעשות כן, ייעשה הדבר על ידי מורה בכיר אחר, שייקבע על ידי ראש היחידה. מומלץ שמתרגלים ובודקי תרגילים שהם סטודנטים ללימודי הסמכה לא יבדקו בחינות סופיות.
 2. המורה האחראי למקצוע יהיה אחראי אישית להמצאת רשימת ציוני הסטודנטים במקצוע אל מזכירות לימודי הסמכה ביחידה. הציונים יובאו על ידי המורה לידיעת ראש היחידה האקדמית האחראית להוראת המקצוע, אשר יעבירם לפרסום אם לא תהיינה לו הסתייגויות. על מורה המקצוע לפרסם ולהעביר למזכירות לימודי הסמכה ציונים מ-7 ימים ל-10 ימים מיום קיום הבחינה. (במידה ועובר יותר משבוע, יש לפנות לנציג הסמסטר)
 3. סטודנט רשאי לגשת למועד הבחינות א’ ו/או ב’. מומלץ לסטודנט להשתתף בבחינות במועד א’. סטודנט אינו רשאי לגשת לשלוש בחינות במקצוע באותו סמסטר. בכל מקרה בו סטודנט ניגש ליותר מבחינה אחת במקצוע, הציון האחרון הוא הקובע.
 4. סטודנט רשאי לקבל צילום או סריקה של מחברת הבחינה שלו, תוך זמן סביר אחרי פרסום הציונים.

ערעור על ציון

 1. סטודנט רשאי להגיש ערעור תוך ארבעה ימים מיום זמינות עותק מחברת הבחינה שלו.
 2. הערעור יוגש בכתב על טופס שניתן לקבלו ביחידה. בטופס יפרט הסטודנט את נימוקיו להגשת הערעור. סטודנט המערער על הציון יהיה מודע לכך שיתכן והבחינה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפים אליהם התייחס בערעורו. לפיכך, תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, העלאת הציון או הורדתו. אין זכות ערעור על ציון של בחינה שנערכה בעל-פה.
 3. על מורה המקצוע להשיב על ערעורים בזמן סביר (עד שבוע מסוף תקופת הערעורים כמפורט בסעיף 1 לעיל ולא יאוחר משבוע לפני מועד ב’). מורה המבקש לשנות ציון, יעביר המלצה מנומקת לאישור דיקן לימודי הסמכה. כל בקשה לשינוי ציון שתוגש למזכירות לימודי הסמכה זמן רב לאחר פרסום הציון, חייבת להיות מנומקת בפרוטרוט וצריכה לקבל את המלצתו של מרכז לימודי הסמכה ביחידה. כל בקשה כזו תובא לאישור דיקן לימודי הסמכה

חזרה על קורסים
תקנה 3.1.3 – בחינות ולימוד חוזר

 1. סטודנט רשאי לגשת למועד הבחינות הראשון ו/או השני.
 2. סטודנט רשאי להירשם מחדש לכל מקצוע שלמד, לשם שיפור הציון במקצוע זה, בשני הסמסטרים העוקבים מעת שקיבל בו ציון “עובר” בפעם הראשונה.
 3. במקרים חריגים יאושרו מועדים נוספים לצורך שיפור הציון בהמלצת היחידה האקדמית ובאישור דיקן לימודי הסמכה. תהיה התחשבות מיוחדת בבעיות הקשורות לנושא השנה הראשונה ולנושאים הקשורים למקצועות לימוד חד שנתיים.
 4. סטודנט רשאי להירשם מחדש לכל מקצוע חובה בתכנית הלימודים שלו, אם הציון האחרון שקיבל במקצוע זה הוא ציון “נכשל”.
 5. סטודנט רשאי ללמוד פרויקטים מתקדמים או מעבדות (כגון: “תכנון כולל” בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים) לכל היותר פעמיים. רשימת המקצועות עליהם חל סעיף זה תעודכן מפעם לפעם על ידי דיקן לימודי הסמכה.
 6. בכל מקרה, הציון האחרון הוא הקובע.

הצטיינות
תקנה 3.1.4 – הצטיינות בזמן הלימודים (סמסטריאלית)

 1. מסלולי הלימודים יחולקו מעת לעת ע”י דיקן לימודי הסמכה, בהתייעצות עם ראשי היחידות האקדמיות, לקבוצות, שתקראנה לצורך סעיף זה “ערוצי לימוד”. רשימת ערוצי הלימוד תפורסם באתר לימודי הסמכה.
 2. דיקן לימודי הסמכה יקבע ויפרסם, לקראת טקס מצטייני הנשיא המתקיים בכל סמסטר, ספים מספריים להצטיינות נשיא והצטיינות דיקן בכל ערוץ לימודים. הספים יקבעו על סמך הישגים בסמסטר שחלף. הספים יקבעו כך שבכל ערוץ לימודים יהיו עד כ-3% בהצטיינות נשיא ועד כ-15% בהצטיינות דיקן (כולל הצטיינות נשיא) – ובתנאי שהספים המספריים לא יפחתו מ-91 (הצטיינות נשיא) ו-84 (הצטיינות דיקן).
 3. הקריטריון להצטיינות נשיא יהיה צבירה בתוכנית הסמסטריאלית של לפחות 18 נקודות בציון ממוצע של 91 ומעלה, בתנאי שממוצע זה לא יפחת מהסף שנקבע בסעיף ב’ לעיל. הקריטריון להצטיינות דיקן יהיה צבירה בתוכנית הסמסטריאלית של לפחות 18 נקודות בציון ממוצע של 84 ומעלה בתנאי שממוצע זה לא יפחת מהסף שנקבע בסעיף ב’ לעיל.

תקנה 3.2.4 – מעלות הצטיינות בתואר

מסלולי הלימודים יחולקו מעת לעת ע”י דיקן לימודי הסמכה, בהתייעצות עם ראשי היחידות האקדמיות, לקבוצות, שתקראנה לצורך סעיף זהו “ערוצי לימוד”. רשימת ערוצי הלימוד תפורסם באתר לימודי הסמכה.
דיקן לימודי הסמכה יקבע ויפרסם, לאחר טקס הענקת תעודות לבוגרים, המתקיים מדי שנה, ספים מספריים ל”הצטיינות ראויה לשבח” (summa cum laude) ול”הצטיינות” (cum laude) בכל ערוץ לימוד למשך השנה ועד לטקס בשנה העוקבת. הספים לשנה העוקבת ייקבעו על סמך הישגים של הבוגרים של אותו ערוץ לימוד בשנים הקודמות. הספים יקבעו כך שבכל ערוץ לימודים יהיו עד כ- 3% בהצטיינות ראויה לשבח ועד כ- 15% בהצטיינות (כולל הצטיינות ראויה לשבח). קביעות ההצטיינות של בוגר תיעשה בעת אישור גמר לימודיו.
הקריטריון להצטיינות ראויה לשבח יהיה ממוצע ציונים ברשימת המקצועות לתואר 91 ומעלה, ובתנאי שממוצע זה הוא מעל הסף שנקבע להצטיינות ראויה לשבח בערוץ הלימודים שלו. הקריטריון להצטיינות יהיה ממוצע ציונים ברשימת המקצועות לתואר 84 ומעלה ובתנאי שממוצע זה הוא מעל הסף שנקבע להצטיינות בערוץ הלימודים שלו (והוא אינו זכאי לקבל את התואר בהצטיינות ראויה לשבח).


אי תקינות אקדמית
תקנה 3.1.5 – סטודנטים במצב אקדמי לא תקין

סטודנט ייחשב במצב אקדמי לא תקין אם מתקיים בו לפחות אחד מן התנאים הבאים:

 1. הממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו הינו פחות מ-65.
 2. שיעור הצלחות במקצועות שלמד הינו פחות מ-66%. (שיעור ההצלחות מחושב ע”י סך כל המבחנים בכל המועדים בהם הסטודנט קיבל ציון עובר לחלק בסך כל המבחנים והמועדים שאליהם הסטודנט ניגש).
 3. הסטודנט היה בסמסטר הקודם במצב לא תקין, ולא עמד בתוכנית הלימודים שנקבעה לו.
 4. הסטודנט לא השלים את חובותיו בסיווג פיסיקה במועד הנדרש (ראה תקנה 1.3.2).
 5. הסטודנט לא השלים את לימודי האנגלית עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיו (ראה תקנה 1.3.3).
 6. הסטודנט לא השלים את לימודי העברית עד תום הסמסטר השני ללימודיו (ראה תקנה 1.3.4).
 7. הסטודנט לומד בפועל שנתיים ויותר מעבר לשנות הלימוד לתואר. כלומר, מהסמסטר ה-13 (לסטודנט הלומד לתואר ארבע-שנתי), מהסמסטר ה-11 (לסטודנט הלומד לתואר תלת-שנתי) וכדומה.
 8. הסטודנט צבר בשני הסמסטרים הראשונים ללימודיו פחות מ-27 נקודות מתוך התוכנית המומלצת במסלול הלימודים אליו הוא רשום. לצורך סעיף זה:
  • לימוד השלמה באנגלית יוכר כצבירה של 2 נקודות, ולימוד השלמה בפיסיקה יוכר כצבירה של 4 נקודות. סטודנט הפטור מלימוד אנגלית טכנית, או שהמקצוע אינו מופיע בתוכנית הלימודים של השנה הראשונה במסלול הלימודים שלו, יחויב ב- 24 נקודות.
  • סטודנט, החייב בלימוד עברית, חייב לצבור את 27 הנקודות תוך ארבעת הסמסטרים הראשונים ללימודיו.
  • סעיף זה אינו מתייחס לסטודנט שהתקבל ללימודים על סמך רקע אקדמי.

בתום הסמסטר הראשון והשני ללימודים, ובשנים מתקדמות יותר פעם בשנה בתום סמסטר הקיץ, ובסמסטרים אחרים כפי שמתחייב מהתקנות, תיבדק התקדמותם בלימודים של כל הסטודנטים. סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין יוזמן ליחידה האקדמית שלו לייעוץ ולהכוונה. היחידה האקדמית תקיים דיון ובהתאם לחומרת מצב הסטודנט תמליץ בפני דיקן לימודי הסמכה על תנאים להמשך לימודיו (כגון: קביעת תכנית לימודים מחייבת לסמסטר אחד או לשנה או דרישות אחרות) או על הפסקת לימודים. בעת הדיונים תהיה התחשבות בנסיבות מיוחדות כגון שירות מילואים. סטודנט שהיה במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסק או הפסיק לימודיו יוכל להגיש בקשה לשוב ללימודים לאחר תום שנתיים מיום הפסקת הלימודים (ראה תקנה 3.1.6).


היחידה לקידום סטודנטים
מה זה בכלל זו יחידה שכפופה לדיקן הסטודנטים (לא לפקולטות), ובה צוות של יועצות מוסמכות, שיעזרו לכם בקשיים בלימודים.
זה כמו יועצת בבי”ס ממש לא.אנחנו סטודנטים בטכניון והאחריות על הלמידה היא שלנו. המטרה היא לא להכריח אתכם ללמוד, אלא לעזור לכם ללמוד נכון!
מה זה אומר בכל מה שקשור לליקויי למידה,קשיים פיזיים(קשיי ראייה או שמיעה), זו הכתובת לפנות אליה לעזרים ולהארכות זמן, ויפה שעה אחת קודם .
אם קשה לכם בלימודים (אולי אפילו יותר מלכולם), אתם מרגישים שאתם לא מתמודדים, קשה לכם לתכנן זמן לימודים, אתם נלחצים בבחינות או שיש לכם בעיות אישיות/משפחתיות/כלכליות חריגות,זה המקום לקבל תמיכה וייעוץ לפתרון.
כדאי לגשת לייעוץ כבר באמצע הסמסטר, אם נלחצתם בבחני האמצע ו/או נכשלתם בהם, גם אם נדמה לכם ש”אתם יודעים בדיוק למה”. הבחנים הם טבילת אש שמטרתה להכין אתכם להמשך, וכל עזרה שאתם יכולים להשתמש בה כדי להצליח, שווה לנצל אותה.
אם שירתת במילואים במהלך הסמסטר ולכן לא עמדת בקצב הלימודים, כאן תקבלו עזרה בדמות חונכים אקדמיים – שישבו אתכם אחד על אחד ויסבירו לכם את מה שלא הבנתם בהרצאות.
מה זה, בדיוק הקטע עם חונכים אלה חבר’ה מצטיינים שהצליחו מאוד בקורסים שהם חונכים, ויש להם בד”כ גם ניסיון בחונכות ולכן הם גם מכירים את הנקודות הקשות בקורס.
שבו, תנסו, תשאלו, תפתרו עם החונך שאלות, ובד”כ תרגישו את האור בקצה המנהרה .
זכרו כי פעמים רבות הקושי בקורס הוא ברעיונות שקשה לתפוסושעה עם סטודנט ששולט “פרפקט” ויודע איך לגשת נכון לשאלה, יכולה לעשות את ההבדל בין נכשל לציון טוב.
כדי לקבל שעות חונכות אתם צריכים להגיע ליועצת,(בשעות הלחץ לעיתים תדברו רק עם המזכירה דליה), ולקבל רשימת חונכים. חשוב שתדעו שבסמסטר הראשון אתם זכאים ל-50% הנחהבמחירשיעור25₪.
טיפ: בקשו מהיועצת לסמן לכם את החונכים המועסקים ביותר סביר למדי שהם גם הטובים ביותר.
ועוד דבר אחרון: מכיוון שהחונכים הם בעצמם סטודנטים, אל תחכו לרגע האחרון כדי להתקשר אליהם. במקרה של קושי, כדאי לקחת שיעור כבר באמצע הסמסטר.
ואם בא לי לדבר אישית עם יועצת אין בעיה. רוב היועצות עובדות מדי יום, ויש להן שעות קבלה (תורנות) חופשיות בין 12:00 ל – 13:00. לשעות אחרות תצטרכו להגיע (או להתקשר – 04-8294110/2) ולקבוע תור.
איפה הם נמצאים היחידה נמצאת באולמן 400, בחדר 470 (במסדרון המוביל לחוות המחשבים)
לאיזו יועצת לפנות שעות הקבלה של מזכירות היחידה (אולמן 470) הן: ימים א’ – ד’ בין השעות 08:00 – 15:30, יום ה’ 08:00 – 13:30 טל’: 04-8294112, 04-8294110 ניתן לקבוע פגישה עם יועצת באמצעות הטלפון.
היועצות הפקולטיות הן: אורה גלבמן – הנדסה אזרחית וסביבתית, המסלול להנדסה חקלאית, הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה ופיסיקה.
אורלי סלעי – מתמטיקה, הנדסת חשמל, ארכיטקטורה ובינוי ערים.
ענת פרנקל – הנדסה כימית, כימיה, הוראת הטכנולוגיה והמדעים, ביולוגיה, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון.
חגית פישהנדלר – מדעי המחשב, מסלול מלא”ך.
דליה פלד – הנדסת תעשייה וניהול, מסלול כלכלה, הנדסת חומרים, הנדסה ביו – רפואית.
יעל כספין – הנדסת מכונות, הנדסת אוירונוטיקה וחלל.
שרה קציר – רפואה.


נציב תלונות הסטודנטים
לפי חוק זכויות הסטודנט, סעיף 22:בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים; כל מועמד וכל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים או לגוף אחר במוסד המוסמך לברר תלונות (בסעיף זה – הנציב), אם סבר שנפגעו זכויותיו לפי חוק זה, לרבות במסגרת הליך משמעתי לפי פרק ד’, או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או המנהלי במוסד; הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל וישיב למתלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בעניין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד, כן ידווח הנציב לראש המוסד, מדי שנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה שנה מתוך הקטלוג (קישור):

נושאים מנהליים
מומלץ לפנות לגורם המטפל האחראי (רמ”ד חשבונות סטודנטים בנושאי שכ”ל, קצין ביטחון בנושאי חניה וכד’). אם הבעיה לא באה על פתרונה, ניתן לפנות לדיקן הסטודנטים בכתב או להירשם לשיחה אישית. דיקן הסטודנטים מקבל סטודנטים אחת לשבוע בבית הסטודנט בקומת הקרקע. ההרשמה לשיחה במזכירות הדיקן.
“נציב לתלונות סטודנטים” – אם מוצו כל האפשרויות שפורטו לעיל לברור ועדיין לא נמצא פתרון משביע רצון לבעיה שהתעוררה, אפשר להפנות את התלונה בצרוף מסמכים רלוונטיים ל”נציב לתלונות סטודנטים” כמוסבר להלן (הערה: תלונה שלא התבררה קודם בפני דיקן לימודי הסמכה/מוסמכים/ דיקן סטודנטים, כמפורט למעלה, תוחזר לסטודנט ללא טיפול).

 1. “נציב לתלונות הסטודנטים” הינו רשות עצמאית וניטרלית המטפלת בפניות סטודנטים שלא באו על פתרונן בצינורות המקובלים. הנציב פועל כבורר אובייקטיבי בין הסטודנט לבין רשויות וגורמים אקדמיים ומנהליים של המוסד. הוא שומע את הצדדים ויש לו גישה לכל מידע כתוב רלוונטי.
 2. כל סטודנט מן המנין יכול לפנות לנציב בכל נושא שבו הוא חש כי נגרם לו עוול, להוציא נושאים שנדונו בוועדות משמעת ובבית דין סנט וכן בנושאי מלגות סיוע וקבלה למעונות (החלטות בנושאים אלה מתקבלות בהליך מסודר ומשותף לרשויות הטכניון ואגודת הסטודנטים).
 3. סטודנט רשאי לפנות לנציב על מנת להתייעץ עמו בדבר הגשת תלונה.
 4. הנציב אינו מטפל בפניות אנונימיות אולם על פי בקשת הסטודנט ניתן לשמור על חסיון השם.
 5. הנציב מקבל סטודנטים במשרדו של דיקן הסטודנטים בבניין פישבך, יש להירשם מראש אצל מזכירת דיקן הסטודנטים.

ותכל’ס? על מנת לקבוע אתו פגישה, צריך לפנות אל הגב’ רבקה לויתן מלשכת דיקן הסטודנטים (אפשר גם טלפונית – 3143).


חוק זכויות הסטודנט

בשנת 2007 אושר בכנסת “חוק זכויות הסטודנט” שמטרתו לעגן את זכויותיהם הבסיסיות של הסטודנטים ולהבטיח את נגישות ההשכלה הגבוהה בארץ תוך שמירה על שוויון הזדמנויות.
בשנת 2008 אושר תיקון לחוק אשר מסדיר את זכויותיהם של סטודנטים משרתי מילואים.


סטודנטיות בהריון
מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה בישיבתה מיום 12 באפריל 2011, את המלצות הועדה להסדרת זכויותיהן של סטודנטיות בהריון ובחופשת לידה.העקרונות שהנחו את הועדה בעבודתה, בראשות הפרופ’ רות בייט מרום, חברת מל”ג, היו:

 • קידום שוויון מגדרי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
 • מתן מענה לשונות הקיימת היום באופי התאים המשפחתיים: משפחות חד הוריות, דו הוריות, חד מגדריות, כמו גם לאפשרות של חלוקת חופשת הלידה או חופשת אימוץ בין ההורים.
 • הקפדה על שימור איכות הבוגר/ת. ההתאמות אמורות להגדיל את הגמישות בתנאים למילוי המטלות מבלי לוותר על הדרישות האקדמיות.
 • כל ההתאמות שיינתנו לסטודנטים בקבוצה זו יהיו ללא תשלום (כולל תשלומי גרירה ותקורה).

בין המלצות הועדה שאושרו:
היעדרות משיעורים:

“סטודנטית זכאית” זכאית להיעדר מ 30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. במידה וההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו.

מטלות:

“סטודנטית זכאית” אשר לא הגישה מטלות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופת היותה לפי אישור רפואי, בשמירת הריון או טיפולי פוריות רשאית להגיש את המטלות או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, ובתאום עמו, באיחור של 7 שבועות מתום תקופת היותה “סטודנטית זכאית”. בחינות:

 1. סטודנטית בהיריון שמצבה לא מאפשר נוכחות בבחינה, תבחן במועד אחר במסגרת המועדיםהמקובלים (הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי).
 2. “סטודנטית זכאית” (הנמצאת בשמירה היריון או בטיפולי פוריות) תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד (מועד ב, ג וכדומה).
 3. “סטודנטית זכאית” (הנמצאת בשמירה הריון או בטיפולי פוריות) שנעדרה מבחינה של קורס המהווה “דרישה מוקדמת” לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד “על תנאי”בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת.
 4. לסטודנטיות בהיריון אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה.
 5. לסטודנטית בהיריון תינתן תוספת זמן בבחינה של 30 דקות.

היעדרות משיעורים: “סטודנטית זכאית” זכאית להיעדר מ 30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. במידה וההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליוהקפאת לימודים:

“סטודנטית זכאית” רשאית להקפיא את לימודיה (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, ולשמור את זכותה להירשם מחדש ללא תשלום ובלבד שהלימודים לא יידחו מעבר לשנתיים. בן או בת הזוג ל”סטודנטית זכאית”: בן או בת הזוג ל”סטודנטית זכאית” יהיו זכאים לחופשה בת שבוע מהלימודים. כמו כן, בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה. מועד סיום התואר: מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות, ללא תשלום תקורה, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר חנייה: סטודנטית זכאית לקבל תווי חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, כמו כן, המוסד ישתדל לתת העדפה ברכישת תו חנייה בתוך הקמפוס להורים לילדים עד גיל שנתיים. פרטים נוספים: למסמך המכיל את כל המלצות הוועדה שאושרו לחצי כאן.
לעמוד בנושא זה באתר התאחדות הסטודנטים בישראל לחצי כאן.

 


נוהל היבחנות מיוחדות (אבל, אשפוז ומגבלה פיזית חמורה וממושכת)

פוסטר נוהל אשפוז ואבל-01

עוד הישג מרשים בתחום זכויות הסטודנטים, אשר סוף-סוף נותן פתרון כלל-טכניוני לסטודנטים אשר נאלצו להפסיד בחינה בשל אירועים קשים- אבל, אשפוז או פציעה קשה.

הנוהל נהגה על רקע מקרים רבים בהם סטודנטים נאלצים להיעדר מבחינות בשל נסיבות מיוחדות וקשות, איך לא היה מענה מסודר. בחלק מהפקולטות קיים נוהל פנימי, אך ברמה הטכניונית עוד לא היה קיים מענה למקרים כאלה.

את ההצעה הביאו לדיון בוועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית נציגי אס”ט. לאחר מספר דיונים, הוחלט להחיל את הנוהל הבא כנוהל של לימודי הסמכה.

הנוהל קובע כי סטודנט אשר נאלץ להפסיד בחינה עקב נסיבות מיוחדות, זכאי למועד חלופי באחד משני האופנים הבאים:

–          אם מתקיים מועד מיוחד בקורס הסטודנט זכאי להצטרף למועד.

–          אם לא מתקיים מועד מיוחד, הסטודנט זכאי לגשת למועד א’ של הסמסטר העוקב.

מי זכאי?

–          אשפוז: סטודנט שהיה מאושפז ביום בחינה, או היה מאושפז והשתחרר עד ארבעה ימים לפני בחינה. פנייה למיון אינה נחשבת כאשפוז.

–          אבל: סטודנט אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה נפטר (הורה, אח\אחות, בן\בת, בעל\אישה) ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או בשבועיים שקדמו לבחינה.

–          מגבלה פיזית קשה וממושכת (לדוגמא, פציעה קשה) אשר מהווה מניעה חמורה מהיבחנות.

איך מבקשים לממש את הזכות?

ניתן לפנות ללימודי הסמכה על ידי מילוי טופס (במידה והקישור לא עובד, יש להכנס דרך אתר לימודי הסמכה -> טפסים -> טופס בקשה להבחנות מיוחדת). יש להציג אישורים רלוונטיים כעדות למניעה החמורה.

לשאלות ניתן לפנות לנציג הסמסטר\רכז אקדמי פקולטי.


 

החרגה מחובת לימודי העשרה

סטודנט שצבר 6 נקודות זכור או יותר באחד מהמקצועות הבאים: מקהלה 3 (394587) או תזמורת (394582), לא יחויב בלימוד 6 נקודות זכות בלימודי העשרה אך יחויב בלימודי 2-4 נקודות זכות בלימודי העזרה, לפי מספר הנקודות שצבר במסגרת המקצועות הנזכרים לעיל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה מס’ 1. בכל מקרה על הסטודנט לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה.

סטודנט שצבר 6 נקודות זכות או יותר במקצוע נבחרת ספורט (394902), והגיש אישור שייצג את הטכניון בשתי עונות ליגה או בשתי תחרויות בין-אוניברסיטאיות, לא יחויב בלימודי 6 נקודות זכות בלימודי העשרה אך יחויב בלימוד 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצבר במסגרת המקצוע הנזכר לעיל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה מס’ 2. בכל מקרה על הסטודנט לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה.

סטודנטים הרשומים במקהלה (394587) או בתזמורת (394582)
מס’ נקודות מקהלה/ תזמורת מינימום לימודי העשרה בחירה חופשית סה”כ
ארבע שנתי תלת שנתי ארבע שנתי תלת שנתי ארבע שנתי תלת שנתי
0 6 6 4 2 10 8
2 6 6 2 0 10 8
4 6 6 0 0 10 10
6 4 2 0 0 10 8
8 2 2 0 0 10 10
10 2 2 0 0 12 12
12 2 2 0 0 14 14
טבלה מספר 1

 

סטודנטים הרשומים בנבחרות ספורט (394902)
מס’ נקודות נבחרת מינימום לימודי העשרה השלמת חובת חינוך גופני בחירה חופשית סה”כ
ארבע שנתי תלת שנתי ארבע שנתי תלת שנתי ארבע שנתי תלת שנתי ארבע שנתי תלת שנתי
0 6 6 2 2 4 2 12 10
1.5 6 6 1 1 3.5 1.5 12 10
3 6 6 0 0 3 1 12 10
4.5 6 6 0 0 1.5 0 12 10.5
6 4 4 0 0 2 0 12 10
7.5 4 4 0 0 0.5 0 12 11.5
9 2 2 0 0 1 0 12 11
10.5 2 0 0 12.5
12 2 0 0 14
טבלה מספר 2